fbpx
Vedet Online Logo

WordPress SEO proof maken

juridische documenten

juridische documenten

Vedet Online favicon wit
Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Vedet Online en de klant met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten. De klant verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande artikelen. Vedet Online heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal Vedet Online bekend maken via de website www.vedetonline.nl

1. Definities
1. Vedet Online, gevestigd te ‘s-Gravenzande , kvk-nummer: 61302813.
2. Klant: degene met wie Vedet Online een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Vedet Online en klant samen.
4. Overeenkomst: abonnement die klant bij Vedet Online heeft afgesloten

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vedet Online.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Totstandkoming overeenkomst
1. Alle door Vedet Online gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een door Vedet Online ter beschikking gesteld bestelformulier volledig invult en de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard.
3. Vedet Online stuurt de klant altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

4. Duur van de overeenkomst
1. De maandelijkse overeenkomsten tussen Vedet Online en de klant wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden. Na afloop van de minimale termijn van 3 maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2. Indien Vedet Online de keuzemogelijkheid biedt voor overeenkomsten van één of twee jaar en de klant expliciet aangeeft de overeenkomst aan te willen gaan voor een periode van één of twee jaar dan wordt na de duur van de overeenkomst de verbintenis automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

5. Prijzen
1. Alle prijzen die Vedet Online hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals meerwerk, administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Vedet Online hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Vedet Online te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Vedet Online vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Vedet Online, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Vedet Online een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Vedet Online is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Vedet Online de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Vedet Online heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Vedet Online prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Vedet Online op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

6. Verplichtingen de klant
1. De klant zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. De klant zal onder meer Vedet Online alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.
2. De klant verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.
3. De klant stelt Vedet Online zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.
4. De klant heeft niet het recht de overeenkomst over te dragen aan derden tenzij Vedet Online hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
5. Het verboden voor de klant om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.
6. De klant behoedt Vedet Online volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door Vedet Online zijn verricht

7. Opzeggen overeenkomst
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2. De klant moet voor de laatste dag van de maand zijn of haar overeenkomst opzeggen

8. Betaling
1. De klant betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten.
2. De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.
3. De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via een automatisch incasso waarvoor de klant vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het afsluiten van de Overeenkomst. Algemene voorwaarden Vedet Online
4. Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. De klant dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
5. Indien de klant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is De klant in verzuim. De klant is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende administratiekosten te betalen.
6. Indien de klant in betalingsverzuim is, is de klant naast het verschuldigde bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7. Indien de klant na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door leverancier tijdelijk opgeschort.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Vedet Online op de klant onmiddellijk opeisbaar.
8. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Vedet Online, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vedet Online te betalen.

9. Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Vedet Online enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

10. Uitvoering van de overeenkomst
1. Vedet Online voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Vedet Online heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Vedet Online tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Vedet Online tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

11. Intellectueel eigendom
1. Vedet Online behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen¬recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vedet Online (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

12. Klachten
1. De klant dient een door Vedet Online geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Vedet Online daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Vedet Online uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Vedet Online in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Vedet Online gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

13. Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Vedet Online.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Vedet Online ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Vedet Online een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Vedet Online verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Vedet Online
1. Vedet Online is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Vedet Online aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Vedet Online is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Vedet Online aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

14. Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Vedet Online vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

15. Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Vedet Online toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Vedet Online niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Vedet Online in verzuim is.
3. Vedet Online heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Vedet Online kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

16. Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Vedet Online in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Vedet Online kan worden toegerekend in een van de wil van Vedet Online onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Vedet Online kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Vedet Online 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Vedet Online er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Vedet Online is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

17. Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Opgesteld 20 juni 2020

Cookie verklaring

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij bij Vedet Online gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Hierdoor herkennen wij je (jouw computer) bij een volgend bezoek en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. 

 

Cookies die de website van Vedet Online gebruikt:

1. Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zonder deze cookies kunnen sommige functies zoals, inloggen, winkelwagen en het reageren op een poll niet meer functioneren. Tevens kunnen deze cookies gebruikt worden om tijdelijk voorkeuren op te slaan, waardoor het gebruiksgemak van de website vergroot wordt. 

 

2. Analytische cookies

Met analytische cookie verzamelen we informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van de website van Vedet Online geef je toestemming voor het verwerken van deze  informatie.

Hoe kan ik Cookies uitschakelen?

Wanneer je cookies uitschakelt, kan je niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken, dit kan ook het gebruiksgemak van de Website beïnvloeden. Daarnaast heeft het weigeren van cookies alleen gevolgen op de browser en de computer waarop je deze handelingen uitvoert. Je maakt zelf de keuze om cookies in je browser of op je computer uit te schakelen of te verwijderen. Voor meer informatie over hoe je cookies kunt verwijderen.

Cookies uitschakelen:

Privacy policy

Vedet Online respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1. Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): Vedet Online
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Vedet Online , gevestigd te Prinses Beatrixstraat 23, 2691VR ‘s-Gravenzande , kvk-nummer: 61302813.

2. Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

3. De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

4. Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

5. Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

6. Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Vedet Online en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

8. Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

9. Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

10. Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

11. Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Rick van der Zanden, [email protected].

We sturen het e-book naar je mail!

Vul je e-mail in en wij zorgen dat de digitale postduif het e-book in jou bezorgd

You have Successfully Subscribed!